Despre Colegiu

Colegiul Naţional

Scurt istoric

   Istoricul actualului Colegiu Naţional “Octavian Goga” începe cu anul 1971, la 1 iulie, când prin decizia Comitetului Executiv al Consiliului Popular al judeţului Harghita s-a înfiinţat Liceul de Cultură Generală Nr.2, al cărui local s-a inaugurat la 21 august 1971. Clădirea liceului cuprindea atunci 20 de săli de clase, 3 laboratoare (fizică, chimie, biologie), un cabinet de desen şi o bibliotecă cu aproximativ 6000 de volume.

   În perioada 1973-1975 baza materială a liceului s-a extins prin darea în folosinţă a unui internat şcolar şi a unei săli de sport.

   În anul 1974 Liceul de Cultură Generală Nr.2 îşi schimbă denumirea în Liceul Real-Umanist Nr.2.

   Începând cu 1 septembrie 1977, Liceul Real-Umanist Nr.2 se transformă în Liceul Industrial Nr.3 care funcţionează până în iunie 1990 cu profilele: matematică-fizică, filologie şi industrie uşoară. În aceeaşi perioadă în localul liceului a funcţionat şi Şcoala Generală Nr.11.

   Din 1 iunie 1990 Liceul Industrial nr.3 a devenit liceul Teoretic „Octavian Goga” constituit în urma separării şcolilor în funcţie de criteriul limbii de predare din clasele de secţie română de la şcolile generale nr.1 şi 10, de la Liceul de Matematică-Fizică şi de la Liceul Industrial nr.3 din Miercurea-Ciuc.

   La 1 septembrie 1999 liceul Teoretic „Octavian Goga” devine Colegiul Naţional “Octavian Goga”, denumire pe care o poartă şi în prezent.

   

Începând cu 4 iunie 1998 Colegiul Naţional “Octavian Goga” este şcoală asociată U.N.E.S.C.O.

Motivarea denumirii şcolii

   Marele poet transilvănean Octavian Goga, a fost ales ca părinte spiritual al unităţii noastre de învăţământ deoarece prin întreaga sa operă a militat pentru drepturile şi libertăţile ardelenilor. Autorul poeziei „Oltul” a fost, este şi va fi „poetul pătimirii noastre”.

Prezentarea unităţii de învăţământ

   Procesul instructiv-educativ la Colegiul Naţional “Octavian Goga” este structurat pe 3 niveluri de învăţământ cuprinzând 1058 elevi: primar, gimnazial şi liceal astfel:

 • Nivel primar cu 8 clase/202 elevi
 • Nivel gimnazial cu 8 clase/444 elevi
 • Nivel liceal cu 40 clase/614 elevi, filiera teoretică, curs de zi şi seral cu următoarele profile:
  • real cu specializările matematică-informatică şi ştiinţele naturii
  • uman cu specializările filologie şi ştiinţe sociale.

Misiune

   Scopul fundamental al şcolii noastre este de a furniza servicii de o asemenea calitate încât elevii noştri să primească o educaţie superioară, cadrele didactice, elevii şi părinţii să fie părtaşi la succes, iar societatea să beneficieze de absolvenţi performanţi.

Obiective

 • creşterea calităţii actului didactic astfel încât elevii să devină beneficiarii unui învăţământ performant;
 • participarea activă a cadrelor didactice la programele de formare continuă şi dezvoltare profesională;
 • implicarea elevilor în viaţa şcolii, în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, respectul de sine şi faţă de alţii, respectarea drepturilor omului, etc.;
 • întărirea parteneriatelor educaţionale existente şi promovarea altor relaţii de parteneriat
 • deschiderea şcolii spre comunitate, spre societate;
 • formarea unei conduite participative la viaţa de grup în şcoală şi înafara ei;
 • intensificarea spiritului de competiţie între elevi prin antrenarea acestora în concursuri;
 • organizarea activităţilor educative în funcţie de nevoile colectivelor de elevi şi în concordanţă cu priorităţile în educaţie la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional;
 • dezvoltarea proiectelor cultural-artistice, sportive, ecologice, de educaţie civică şi de promovare a sănătăţii;
 • asigurarea unei mobilităţi accentuate a elevilor pentru schimburi profesionale de idei şi experienţe de viaţă;

   În anii şcolari anteriori s-au derulat 43 de proiecte educative şi de parteneriat. Elevii Colegiului Naţional “Octavian Goga” Miercurea-Ciuc au participat la 111 concursuri interclase, interşcoli, judeţene, naţionale şi internaţionale.

Proiecte desfăşurate

 • Proiectul “Elev în comunism” în colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România
 • Proiectul “Tinerii valoroşi se adjudecă la timp” – Managementul Carierei – Instituţia Prefectului
 • Proiectul Naţional “Mesajul meu Antidrog” – C.P.E.C.A.
 • Proiectul “Tratarea conflictelor prin mediere” – elevul mediator – C.C.D., C.N.O.G., C.J.A.P.
 • Proiectul educaţional pentru părinţii elevilor claselor I “Educăm aşa!” – C.N.O.G., C.J.A.P
 • Programul “Euroscola” – Biroul de Informare al Parlamentului European din România;
 • Programul educativ “Alcoolul nu te face mare”
 • Proiectul de parteneriat cu Grupul Şcolar “Edmond Nicolau” – Brăila – “Schimburi interculturale într-o Europă unită” sub egida “Obiceiuri şi tradiţii”
 • Proiect educativ “Localitatea mea” – cls. IV B
 • Proiectul “Părinţi mai buni, copii mai buni”

Proiecte de viitor

 • Permanentizarea legăturii cu şcolile din ţară cu denumirea „Octavian Goga”
 • Iniţierea şi dezvoltarea următoarelor programe şi proiecte:
  • Marketing şi promovare a ofertei educaţionale
  • Atragerea resurselor de finanţare interne şi externe
  • Modernizarea şi extinderea bazei materiale
  • Formarea, motivarea şi stimularea resurselor umane
  • Dezvoltarea elevilor supradotaţi şi a elevilor cu dificultăţi la învăţătură
 • Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în străinătate

Personalul didactic

   Personalul didactic este format din 62 cadre didactice – 9 învăţători şi 53 profesori, dintre care 23 cu grad didactic I, 15 cu grad didactic II, 11 cu definitivat şi 1 în curs de calificare.

De ce merită să fie frecventată această şcoală?

 • Este o instituţie de învăţământ performantă, prestatoare de servicii educaţionale de înaltă calitate
 • Şcoală a viitorului, a şanselor pentru fiecare
 • Moto-ul şcolii: „ştiinţă, cunoaştere, cultură, descoperire…toate sub acelaşi nume”

   În concordanţă cu misiunea şcolii efortul tradus în performanţă conduce la rezultate recompensate prin satisfacţie.

Comments are closed.